मालवण            देवगड         वेंगुर्ला            सावंतवाडी   
        कुडाळ            कणकवली         दोडामार्ग            वैंभववाडी