रचना व प्रशासन
  जिल्हा स्तर - अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख)
|
|
|
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
|
प्रकल्प संचालक - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
|
खाते प्रमुख
|
|
|
|
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. बा.क)
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी
|
समाज कल्याण अधिकारी
कॄषी विकास अधिकारी
जिल्हा पशु संवर्धन अधिकारी
जिल्हा आरोग्य अधिकारी
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)
शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)
कार्यकारी अभियंता बांधकाम
कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा
कार्यकारी अभियंता लघुसिंचन
|
सहाय्यक अधिकारी
|
प्रशासकीय अधिकारी