रचना व प्रशासन
  तालुका स्तर - पदाधिकारी

पंचायत समिती
|
सभापती
|
उपसभापती