रचना व प्रशासन
  तालुका स्तर - अधिकारी

गटविकास अधिकारी
|
सहाय्यक अधिकारी
|
प्रशासकीय कर्मचारी